Hoppa till innehåll

HUS delegationsval – din chans att påverka studentvärldens framtid

HUS – Studentkåren vid Helsingfors universitet – grundades redan år 1868. Organisationen verkar till förmån för studenterna och utför påverkningsarbete på såväl universitetsnivå, stadsnivå och samhällelig nivå. Vid studentkåren medverkar delegationen – den ansvarar för studentkårens beslutsfattande. Delegationen består av 60 studenter som väljs av Helsingfors universitets studerande vartannat år.

I år arrangeras delegationsvalet den 28.-30.10 & 2.-4.11.2020. 490 kandidater från sex olika valringar kandiderar för att få representera och bevaka studerandes intressen och påverka studentvärldens framtid. Årets valringar är följande: HELP, Maailmanpyörä, HYAL, Nationer & Svenska Nationer och Ämnesföreningar, Edistykselliset och Liberaalinen Vaaliliitto.

Nationernas valförbund (som verkar i den nuvarande delegationen) Osakuntalainen edustajistoryhmä och Svenska Nationer och Ämnesföreningar bildar en gemensam valring – Nationer & Svenska Nationer och Ämnesföreningar. Till valringen Maailmanpyörä som tidigare bestod av HUS Gröna och Obunden vänster hör nuförtiden även Socialdemokratiska studeranden vid HUS. Samlingspartiets studenter bildar valringen Edistykselliset tillsammans med Centerns studerandeförbund. Valringen HELP består av studerande inom medicin, farmaci, veterinärmedicin, odontologi och juridik. HYAL förenar ämnesföreningsaktiva vid flera fakulteter.

Mer information om kandidaterna och valringarna samt HUS valkompass 2020 hittar man här.

Vem kan rösta?

Du är röstberättigad om du är närvaroanmäld grundexamensstuderande, doktorand eller utbytesstudent som anslutit sig till Studentkåren vid Helsingfors universitet. För att kunna rösta behöver du ditt universitets användarnamn.

Man kan rösta elektroniskt på webbadressen vaalit.hyy.fi fr.o.m. 28.-30.10 & 2.-4.11.2020.

Valresultaten kan följas på en livesändning som börjar på HUS Facebook-sida den 4.11 kl. 17.45.

Varför är det viktigt att rösta?

HUS delegationsval erbjuder en bra möjlighet att påverka framtiden och studentvärlden. Eftersom det är delegationen som beslutar om hur Studentkåren vid Helsingfors universitet använder studerandes gemensamma resurser är det väsentligt att berätta vad som är viktigt just för dig, genom att rösta på en kandidat med likadana värderingar och önskemål. Den som du röstar på kommer att representera och bevaka dina intressen i studentkåren. Delegationen är det högsta beslutsfattande organet, vars beslut styr HUS verksamhet och återspeglas i alla studenternas vardag, även om studentkårens medlemmar inte alltid är medvetna om det.

Utöver universitetsvärlden beslutar delegationen även om Helsingfors universitets studerandes intressebevakningsmål på stads- och statsnivå. Det betyder att din röst och kandidaten du röstar på också kan påverka större samhälleliga helheter. Frågor som studentkåren och delegationen arbetar med är t.ex. följande:

– Vilka tjänster bör studentkåren erbjuda sina medlemmar?
– Hur stor skall medlemsavgiften vara?
– Hur säkerställs jämlikhet (inklusive språklig) i studentkårens verksamhet?
– Vilka utbildningspolitiska (t.ex. frågor gällande utbildningens avgiftsfrihet, universitetsdemokrati och studenternas rättsskydd), socialpolitiska (t.ex. frågor gällande Studenternas hälsovårdsstiftelse, studenternas uppehälle och studenternas välmående), kommunalpolitiska (t.ex. hur kommunaltrafiken utvecklas, vilka studentförmåner staden erbjuder och hurdana studiebostäder byggs) och övriga politiska målsättningar (t.ex. lokala och nationella frågor om hållbarhet, jämlikhet och arbetslivet) bör studentkåren jobba för gällande intressebevakningsarbetet?

Sebastian Österman som har suttit i delegationen i fyra år säger att HUS har en inverkan på många frågor. Delegationens beslut definierar HUS ståndpunkter och prioriteter och skapar överlag ramverket för verksamheten. I all korthet är studentkåren en inflytelserik organisation som till sin storlek motsvarar en medelstor kommun och det är såvida inte trivialt vilka värderingar, synpunkter och principer som styr verksamheten och allokeringen av resurser.

– I delegationsvalet väger enskilda röster mera än i kommunala eller statliga val, så bästa medlem av studentkåren – använd din röst!

Sebastian berättar att under fyra år i delegationen har han haft privilegiet att verka som bland annat ordförande för sin delegationsgrupp, som medlem i studentkårens styrelse och som medlem i Ylvas styrelse.

– En medellång bakgrund i delegationen möjliggör granskningen av studentrörelsens verksamhet på en längre tidsskala, vilket i sin tur avslöjar flera trender och utvecklingsriktningar. Även om delegationsarbetet i sig självt sällan är speciellt belönande, är det ett nöje att i retrospektiv inse hur våra tidigare beslut återspeglas i dagens verksamhet. Med den här bakgrunden vågar jag med säkerhet påstå att delegationen är ett ypperligt forum för att ändra såväl den finska studentvärlden som samhället runt oss.

Det finns helt konkreta exempel på delegationens arbete, och Sebastian nämner miljöfrågor. År 2014 och 2015 ordnades det i globalt samarbete klimatmarscher för att skapa nationellt och internationellt politiskt tryck inför Paris klimatförhandlingar. Sebastian ansvarade för arrangemangen i Helsingfors, men till hans besvikelse var studentrörelsen då mycket ovillig att understöda evenemanget. Argumenten var att klimatförändringen är ett alltför politiskt tema för att studentkåren skulle kunna ta ställning till det och att frågan inte berör studerande.

– År 2016 blev jag invald i delegationen och har sedan dess alltid förespråkat generationspolitik i studentrörelsen, säger Sebastian. Generationspolitik är ett förfaringssätt där hållbarhet utgör utgångspunkten för all verksamhet, vilket innebär att beslutens konsekvenser måste granskas på en tidsskala som beaktar förutom idag inskrivna studenterna också kommande generationer.

För att verka i enlighet med ett generationspolitiskt ramverk bör studentkåren aktivt driva såväl sin egen verksamhet som samhället runt sig mot en hållbar riktning. Det är svårt att bevaka framtida studenternas intressen utan att ta ställning till klimat- och miljörelaterade frågor, men ur Sebastians synvinkel handlar det också om studentkårens samhällsansvar som en representant för den största gruppen inom universitetssamfundet. Sebastian påpekar att vi måste efterlysa vetenskapsbaserade beslut genom att amplifiera forskarnas röster.

År 2017 godkände delegationen ett nytt policypapper som innehöll flera ambitiösa hållbarhetsmålsättningar för såväl den interna verksamheten som för intressebevakningsarbetet. År 2018 var HUS en av de som officiellt sammankallade den enorma klimatmarschen #NytOnPakko, vars målsättningar kan hittas i regeringsprogrammet. År 2019 var generationspolitik det övergripande temat i FSF:s (Finlands Studentkårers Förbund) valprogram, som innehöll flera miljö- och klimatrelaterade målsättningar. Några år tidigare skulle detta ha varit svårt att tro, konstaterar Sebastian.

– Världen ändras, steg för steg. Det gäller bara att engagera sig och att inte tappa hoppet, oberoende av vad det är du brinner för. Studentkåren är en inflytelserik organisation, vars självuppfattning och prioriteter alltid lever i tiden i enlighet med den sittande delegationens synpunkter.

Såvida är delegationen definitivt en utmärkt plats för att påverka studentvärlden och ibland även samhället i större drag. Bästa sättet att försäkra dig om att delegationens allmänna uppfattningar motsvarar dina egna är att använda din röst!

Engagemangsredaktör för Studentbladet.

Vad tycker du?