Hoppa till innehåll

Kommer antagningsreformen att utrota prepkurserna?

Från och med 2020 kommer antagningen till universitet och yrkeshögskolor att se väldigt annorlunda ut än tidigare. Studentexamensbetyget får en betydligt större roll i antagningen, medan inträdesprovens vikt minskar.

I framtidens antagningar kommer nog inträdesproven att finnas kvar, men i de flesta utbildningarna kommer mellan 50 och 80 procent att antas endast utgående från studentexamensbetyget. Inträdesproven riktas främst till de som inte har tillräckligt bra betyg. Antagningen sker alltså antingen utgående från studentexamen eller inträdesprov, inga ”dubbelpoäng” kommer att räknas.

I grund och botten handlar reformen om effektivisering och inbesparing. Regeringen vill påskynda övergången från andra stadiet till högskolor, minska ”oönskade” mellanår, minska mängden inträdesprov som är dyra att ordna, och göra antagningen mindre komplicerad och mera nationellt enhetlig.

Reformen strävar också efter att göra antagningen mindre ojämlik för de som söker studieplats. Ett uttalat mål är att eliminera de så kallade prepkurserna, som förbereder sökande för inträdesproven. Prepkurserna kan kosta hundratals eller (särskilt på finska sidan) upp till tusentals euro.

Enligt Eurostudent VI-undersökningen har en fjärdedel av nuvarande universitetsstuderande och en åttondel av nuvarande yrkeshögskolestuderande gått någon prepkurs. Undervisnings- och kulturministeriet anser att prepkursernas pris och tillgång står i konflikt med grundlagen, som säger att alla bör ha jämlika möjligheter att söka högre utbildning oavsett medellöshet.

Antagningsreformen kommer således inte bara att minska på inträdesprovens vikt, utan också ändra på hur de ser ut. De tunga, materialbaserade inträdesproven som mäter kunskaper i utbildningsområdet (som säkert de flesta som läser detta är bekanta med) förpassas till historien. De nya inträdesproven ska istället mäta färdigheter som behövs i högskolestudier, eller som det står på undervisnings- och kulturministeriets webbsida: I framtiden är inträdesproven sådana att man inte i förväg behöver förbereda sig för dem.

Prepkursernas undergång?

Hur går det då för de nuvarande prepkurserna? Vi frågade de som ordnar de populäraste prepkurserna i Svenskfinland.

– Vi kan ju inte veta på förväg hurudant intresse det kommer att finnas, men kommer också fortsättningsvis att försöka ordna en så bra prepkurs som möjligt, säger Patrik Smidtslund, ansvarig för Thorax prepkurs.

– Innehållet av prepkurserna har tidigare också anpassats enligt förändringar i inträdesprovet, och så kommer det att göras nu också, säger Daniela Karjalainen, ansvarig för Svecasas prepkurs för Hanken.

Också Codex, som svarar på vår förfrågan via mejl, kommer åtminstone tillsvidare att fortsätta ordna prepkurser.

– Prepkursens struktur har förr också ändrats då de har kommit förändringar till inträdesförfarandet. I framtiden kommer prekurser nog att ordnas men förändringar i strukturen kommer säkert att ske, skriver Alexander Schmidt, rekryteringschef för Codex prepkurs.

Andelen som beviljas studieplats utifrån studentbetyg varierar enligt studieinriktning – för juridik är andelen endast 40 procent, medicin högst 51 procent, och ekonomi 60 procent. För diplomingenjörsexamen som bland annat Aalto erbjuder kommer andelen att ligga mellan 60 och 80 procent, vilket innebär en drastisk minskning i de som skriver inträdesprov.

– Teknologföreningens prepkurs kommer att ordnas åtminstone nästa år ännu, men skalan och konceptet måste antagligen anpassas, säger Axel Wilhelmson, rekryteringsansvarig och phuxmästare på Teknologföreningen.

Nya kurser för abiturienter

En konsekvens av reformen, som också undervisnings- och kulturministeriet kunde förutse, är att abiturienternas prestationstryck istället för prepkurser kanaliseras till kurser som förbereder för studentexamen. Gymnasiet är den bästa prepkursen för studentexamen, tycker ministeriet, men konstaterar också att det inte går att förbjuda någon från att ordna eller delta i diverse förberedande kurser.

Sådana abikurser har redan i några år hört till Thorax utbud.

– För tillfället är våra prepkurser (för inträdesprovet) mera populära än våra abikurser, men vi får se hur det blir i framtiden, säger Smidtslund.

Teknologföreningen ordnade i år en abikurs för första gången.

– Vi var inte säkra på hur stort intresset skulle vara, så vi ordnade en liten abikurs med 20 platser, som snabbt blev full, säger Wilhelmson.

– Inför nästa års abikurs kommer vi att ha flera platser, och också beakta deltagarfeedback från årets kurs.

Svecasa ordnar inte åtminstone ännu skilda abikurser, men prepkursernas innehåll baserar sig redan i rätt så hög grad på gymnasiekurserna.

Grundlagen då?

Codex prepkurs ordnas av föreningen själv, som är en ideell förening och således inte får göra vinst. Inkomsten från kursverksamheten används dock för att finansiera övrig verksamhet i föreningen, och ett slut på prepkurser skulle innebära ett märkbart hål i ekonomin.

– Codex har en viktig roll i att bevaka svenskspråkiga studerandes intressen vid den juridiska fakulteten. Utan en prepkurs skulle klubbens påverkningsmöjligheter vara betydligt sämre än de är i dagens läge, då våra resurser inte skulle vara tillräckliga för att fullfölja vårt stadgeenliga syfte samt samhälleligt viktiga uppgift, säger Schmidt.

Teknologföreningen ordnar också själv sina prepkurser, men deltagaravgifterna täcker endast utgifterna för kursen.

Svecasas och Thorax kurser ordnas av företagen Svecasa Ab och Thorax Ab. Företagen ägs av respektive studentorganisation, som är ideella föreningar och således inte får göra vinst.

Abikurserna som ordnas nu är aningen billigare än de vanliga prepkurserna – Thorax abikurser kostade i fjol 240 euro för en eller 400 euro för båda kurserna (årets priser är inte ännu fastslagna), och TF:s enda abikurs kostar 150 euro. Om de i framtiden är de enda kurserna som ordnas är situationen bättre än tidigare för mindre bemedlade abiturienter, men 150 eller 400 euro är ändå pengar.

Hur ser prepkursernas arrangörer på reformens motivering om att prepkurserna bidrar till att göra antagningen ojämlik?

– Thorax försöker ordna kurser förmånligt, och det är viktigt att det finns en möjlighet att delta i dem, säger Smidtslund.

– I Svecasas kursutbud finns olika alternativ i olika prisklasser, säger Karjalainen.

Thorax prepkurs kostar 830 euro, medan Svecasa erbjuder en intensivkurs för 349 euro och en mera omfattande kurs för 649 euro. Codex dyraste kurspaket kostar 510 euro.

– Codex prepkurs gör att inträdessökanden som antas har goda juridiska förhandskunskaper innan studierna inleds samt att de är medvetna om vad studierna innebär och därmed är väldigt motiverade, säger Schmidt.

Redaktionssekreterare 2019

Vad tycker du?