Hoppa till innehåll

Fynd bakom skrivbordet

Till exempel ordningsregler för Finlands Svenska Studentråds studenthem från 1948.

ORDNINGSREGLER

för Finlands Svenska Studentråds studenthem.

§ 1.    I studenthemmet bör iakttagas ett sådant uppförande, att detsamma för alla invånare blir ett verkligt hem. Var och en bör efter bästa förmåga sträva till att skapa gemensam trevnad och ett gott kamratskap inom hemmet. En förutsättning härför är ett stillsamt uppträdande och regelbundna levnadsvanor.

§ 2.    Aktsamhet bör iakttagas om all hemmets egendom. Om någonting skadas eller förstöres, skall hemmets värdinna omedelbart underrättas. Hemmets direktion prövar huruvida ersättningsskyldighet föreligger.

§ 3.    Sång, musik m.m., som kan verka störande, bör undvikas efter kl. 23. I särskilda fall kunna tillställningar anordnas, men bör då disponentens eller direktionsordförandens tillstånd inhämtas.

§ 4.    För måltiderna äro följande tider fastställda:

vardagar: frukost till kl. 10, middag kl. 16 – 17

söndagar: té till kl. 10, lunch kl. 13 – 14

Punktlighet bör iakttagas med avseende å dessa tider. Värdinnan är icke skyldig att på andra tider servera opunktliga hyresgäster. I frågor rörande kosthållet, beträffande livsmedelskort m.m. överenskomma hyresgästerna i övrigt med värdinnan och följa hennes direktiv.

§ 5.    Om en hyresgäst för längre tid avser att vara borta från hemmet, bör hemmets disponent och värdinna underrättas härom. I regel kan nedsättning av hyran icke påräknas för dylik bortavaro, man kan sådan dock efter prövning beviljas av hemmets direktion.

§ 6.    Utöver dessa ordningsregler och det för hemmet uppgjorda reglementet böra de direktiv, vilka lämnas av hemmets disponent, värdinna eller äldste och vilka äro ägnade att gagna trevnaden i hemmet, efterföljas.

§ 7.    Ändringar i dessa ordningsregler göras av hemmets direktion.

Helsingfors den 26 maj 1948.

Studenthemmets direktion.

Erik Sandström är journalist och Studentbladets f.d. chefredaktör.

1 kommentar till “Fynd bakom skrivbordet”

  1. SSI hette tydligen Finlands Svenska Studentråd förut. Man skulle kunna skriva en hel artikelserie utgående från föremål och bilder som man kan hitta här på redaktionen 😀

Vad tycker du?